کاربردany و no هیچ

حجم فایل : 455.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا کاربردany و no (هیچ) گرامر درس 2 اگر بخواهیم از بودن چیزی صحبت کنیم (پاسخ به سوال مثبت باشد)، در این صورت قبل از اسم از کلماتsome, many, few, little, a lot of ,much, استفاده می شود.
از no و any زمانی استفاده می شود که بخواهیم از نبودن چیزی صحبت کنیم.
No و Any قبل از یک اسم به تنهایی یا اسم و صفت با هم به کار می روند.(اسم می تواند قابل شمارش- غیر قابل شمارش و مفرد -جمع باشد)
No در جمله مثبت و any در جمله منفی و سوالی به کار می رود.


گرامر درس 2
Are there any books on the table?
No, there are not any books on the table.
= No, there are no books on the table.

Does the boy have any money in his pocket? 
No, he does not have any money in his pocket.
= No, he has no money in his pocket. گرامر درس 2
مشتقات no و any هم مانند قانون قبل عمل می کنند. این کلمات عبارتند از:
anyone - no one        
anybody - nobody      ,       anything - nothing
anywhere - nowhere
Did Sara eat anything for her breakfast?
No, she didnt eat anything for her breakfast.
= No, she ate nothing for her breakfast.
گرامر درس 2
اگر در جمله کلمات منفی به غیر از not وجود داشته باشد باز هم جمله منفی است و باید ازany استفاده شود.

never – seldom – hardly – rarely – scarcely – barely – none – without

I never do any homework when I am very tired.
Nobody knows anything about the class time.     
Theres hardly any milk left.  
Test

1- He left home without .........money.    
    a.no            b. none          c. any          d. some

2- I dont know anything about it . Nobody told me .................. .
    a. anything         b. something          c. nothing           d. some things

3- Do they have ............. guests to arrive ?Yes, they still have ............
    a. any / no           b. any / any           c. no / any          d. any / some

4- He ................. nothing for his breakfast this morning; so he is very hungry.
    a. ate                b. eats              c. didnt eat               d. doesnt eat
Test
5- Does she do any homework at home ? No, she does ........... homework at home.
     a. some              b. no              c. any                 d. none

6- ........... doctors could do anything for him and at last he died in the hospital .
    a. Any                  b. None of                  c. No  ...